Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door WK-Catering.

Algemene voorwaarden van:

WK-Catering

Impuls 61

1446 WC Purmerend

Inschrijfnummer K.v.K.: 57536848

(AS 136-20)


Artikel 1: Toepasselijkheid – definities

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ons en op al onze overeenkomsten van opdracht en (bijbehorende) overeenkomsten van koop/verkoop of huur/verhuur die wij met u sluiten.

2. Als (een deel van) een bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

3. Bij een afwijking tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

5. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn zowel geschreven voor onze zakelijke opdrachtgevers/kopers/huurders als voor consumenten. Wij gebruiken de term “consument”, wanneer een bepaling een afwijking/aanvulling bevat die alleen geldt voor consumenten. Een “consument” is: een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

6. Verder gebruiken wij in deze algemene voorwaarden de volgende termen:

a. aanbod: ieder aanbod van ons, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte;

b. schriftelijk: per brief, e-mail, fax of iedere andere vorm van communicatie die hiermee gelijk gesteld kan worden, zoals WhatsApp-berichten;

c. opdracht: een opdracht voor het leveren van catering- of overige horecadiensten, zoals het ter beschikking stellen van een (zaal)ruimte inclusief bediening, drank en voedselproducten;

d. zaken: zowel de door ons te leveren drank of voedselproducten als door ons verhuurde zaken, zoals een bar of tap, glaswerk, serviesgoed, bestek, (sta)tafels e.d.

 

Artikel 2: Aanbod – prijzen, tarieven

1. Tenzij wij in/bij ons aanbod een geldigheidstermijn vermelden, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Een vrijblijvend aanbod mogen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvaarding nog herroepen.

2. Een samengesteld aanbod verplicht ons niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs/vergoeding.

3. Als wij ons aanbod baseren op uw informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mogen wij de opgegeven prijzen, tarieven en/of termijnen hieraan aanpassen.
4. Ons aanbod en onze prijzen/tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.

5. Aan u getoonde of verstrekte proefspijzen en modellen van zaken, opgaven van ingrediënten, kleuren, materialen, afmetingen, hoeveelheden, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of op onze website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

6. Als wij kosten maken ten behoeve van ons aanbod, mogen wij deze kosten aan u doorberekenen. Wij informeren u dan op voorhand.

7. Onze in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals bezorg- of transportkosten, reiskosten en declaraties van ingeschakelde derden.

8. Als wij na het sluiten van de overeenkomst te maken krijgen met (kost)prijsverhogende omstandigheden, mogen wij de met u overeengekomen prijzen hieraan aanpassen. (Kost)prijsverhogende omstandigheden zijn in ieder geval wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen en wijzigingen in de (dag)prijzen van benodigde ingrediënten/materialen of wijzigingen in tarieven van ingeschakelde derden.

9. Bent u een consument en betreft het een prijswijziging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst? Dan mag u de overeenkomst binnen 5 werkdagen na onze melding van de wijziging ontbinden. Ontbinding geschiedt door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd. Als uw acceptatie afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij schriftelijk met de afwijkingen hebben ingestemd.

2. Wij zijn pas gebonden aan:

a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;

b. mondelinge afspraken;

c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

nadat wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij – zonder uw bezwaar – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken zijn begonnen.

 

Artikel 4: Inschakelen van derden

1. Wij mogen leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

2. Als wij met door u ingeschakelde derden moeten samenwerken – bijvoorbeeld bij catering op locatie tijdens een evenement – , overlegt u met ons over het aanwijzen van een hoofdverantwoordelijke en de onderlinge taakverdeling.

 

Artikel 5: Verplichtingen – informatie

1. U zorgt ervoor dat:

a. u alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie – bijvoorbeeld informatie over allergieën, diëten e.d. – tijdig aan ons verstrekt;

b. u alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke medewerking verleent;

c. u zich houdt aan door ons verstrekte/kenbaar gemaakte huisregels en uw gasten zich hier ook aan houden. Bij overtreding van deze huisregels/ander ongewenst gedrag mogen wij u/uw gasten vragen ons pand of terrein te verlaten;

d. u zich houdt – en uw gasten zich houden – aan van overheidswege of door ons opgelegde regels in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne e.d. Bijvoorbeeld eventuele regels/maatregelen die gelden met het oog op het Coronavirus. Bij gebreke daarvan kunnen wij aan ons opgelegde boetes of sancties op u verhalen.

2. Als onze dienstverlening plaatsvindt op uw locatie/een door u aangewezen locatie, zorgt u ervoor dat:

a. wij op de overeengekomen datum en tijd toegang krijgen tot deze locatie en de locatie voldoet aan de geldende wettelijke (veiligheids-)eisen;

b. door u ingeschakelde derden ons niet belemmeren of vertraging veroorzaken bij de uitvoering van onze opdracht;

c. de locatie in een zodanige staat is dat wij onze diensten ongehinderd kunnen leveren;

d. wij op de locatie kosteloos kunnen beschikken over de door ons gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn voor uw rekening;

e. de locatie voldoet aan de hiervoor overeengekomen/noodzakelijke eisen wat betreft temperatuur, luchtvochtigheid, tochtvrijheid, beveiliging, toezicht e.d.;

f. wij onze eigendommen, zoals bij de uitvoering van de opdracht te gebruiken apparatuur, materialen, te leveren drank en voedselproducten e.d. op de locatie kunnen opslaan/opbergen zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden. U bent aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan deze eigendommen die wij tijdens de uitvoering van de overeenkomst bij u hebben opgeslagen of gebruiken. Hieronder valt – bijvoorbeeld – schade door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de locatie of beschadigingen veroorzaakt door uw gasten of op de locatie aanwezige derden;

g. op de locatie kosteloos de door ons in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.

3. U garandeert dat de aan ons verstrekte informatie correct en volledig is en vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het onjuist/onvolledig zijn van deze informatie.

4. Wij houden alle informatie die wij bij het sluiten/uitvoeren van de overeenkomst van of over u krijgen geheim. Wij geven deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

5. Wij verwerken informatie die valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) conform de AVG en melden eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform de AVG.

6. Voldoet u niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen of uw overige verplichtingen uit de overeenkomst/deze algemene voorwaarden? Dan mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen (bijvoorbeeld schade) die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening en risico.

7. Als u uw verplichtingen niet nakomt en wij niet direct nakoming verlangen, tast dit ons recht niet aan om later alsnog nakoming van u te vragen.

 

Artikel 6: Termijnen – uitvoering overeenkomst

1. Tenzij wij anders overeenkomen en behoudens overmachtssituaties, zullen wij overeengekomen data en termijnen strikt naleven. Bij een dreigende overschrijding overleggen wij met u over passende maatregelen om de diensten/zaken op aangepaste wijze tijdig te kunnen leveren.

2. Echter, als vertraging ontstaat bij de aanvang, voortgang of afronding van de dienstverlening of de overeengekomen levering van zaken doordat:

a. wij niet tijdig alle noodzakelijke informatie van u ontvangen;

b. wij niet tijdig een overeengekomen (vooruit)betaling van u ontvangen;

c. er sprake is van overige omstandigheden die voor uw rekening en risico komen;

hebben wij recht op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

3. Tenzij sprake is van overmacht:

a. leveren wij overeengekomen zaken/stellen wij overeengekomen zaken beschikbaar in de overeengekomen hoeveelheden, soorten, kwaliteit e.d.;

b. stemmen wij in te zetten personeel/derden af op het overeengekomen aantal gasten;

c. zorgen wij dat dit personeel/deze derden beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht/bestelling noodzakelijke vaardigheden en kennis;

d. zijn wij tijdig aanwezig op uw locatie om de nodige voorbereidingen te treffen;

e. voeren wij de overeenkomst goed, deugdelijk en conform de overeenkomst uit en volgen wij hierbij uw orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op.

4. Bij de uitvoering van de overeenkomst houden wij bovendien rekening met de hiervoor relevante wettelijke voorschriften, vergunningen en (overige) beschikkingen van overheidswege. De kosten voor het naleven hiervan zijn voor uw rekening evenals (andere) kosten die wij op uw verzoek maken.

5. Wij informeren u over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:

a. bij door u gewenste wijzigingen in een bestelling/opdracht;

b. als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wij deze – door onvoorziene omstandigheden – niet op de overeengekomen wijze kunnen uitvoeren. Wij overleggen met u over een mogelijke gewijzigde uitvoering. Maken voornoemde omstandigheden de uitvoering onmogelijk? Dan hebben wij in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden/leveringen en door ons gemaakte kosten.

 

Artikel 7: Verhuur van zaken

1. Dit artikel is van toepassing op iedere overeenkomst van verhuur/het tijdelijk ter beschikking stellen van zaken aan u door ons.

2. Wij mogen een waarborgsom vaststellen die u vóór ingang van de huurperiode aan ons moet voldoen.

3. Wij mogen u vragen zich te legitimeren.

4. Wij bepalen of wij het gehuurde bij u bezorgen of dat u het gehuurde moet ophalen.

5. U zorgt ervoor dat:

a. u het gehuurde bij ophalen of ontvangst op zichtbare gebreken, fouten, beschadigingen e.d. controleert. Dergelijke aspecten meldt u op dat moment direct aan ons. Meldt u dit niet? Dan wordt het gehuurde geacht zonder gebreken/fouten en in onbeschadigde staat aan u te zijn meegegeven of bij u te zijn afgeleverd;

b. de aflever- of ophaallocatie direct bereikbaar is voor laden/lossen, als wij het gehuurde afleveren of ophalen;

c. u een deugdelijk transportmiddel gebruikt, als u het gehuurde zelf ophaalt en aan ons retourneert. U draagt het transportrisico;

d. u het gehuurde gebruikt conform het doel waarvoor het gefabriceerd/bedoeld is;

e. u het gehuurde conform onze instructies, gebruiksaanwijzingen, de bijbehorende handleidingen e.d. gebruikt;

f. het gehuurde tijdens de huurperiode in een goede staat blijft. U bent aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade en meldt deze direct na ontstaan aan ons inclusief alle bijzonderheden. Is er sprake van gebreken, defecten e.d. tijdens de huurperiode? Dan moet u deze ook direct aan ons melden. Herstel van schade, het vervangen van (kapotte) onderdelen en/of andere (reparatie)werkzaamheden wordt door ons uitgevoerd of – na onze uitdrukkelijke toestemming – conform onze aanwijzingen;

g. u ons direct informeert als er sprake is van beslaglegging op het gehuurde of een gegronde vrees hiervoor bestaat. Met beslaglegging bedoelen wij ook fiscaal bodembeslag. U informeert de beslaglegger direct dat het gehuurde ons eigendom is;

h. u het gehuurde na afloop van de huurperiode – behoudens normale slijtage – in de staat en in de emballage waarin het zich bij ontvangst bevond aan ons retourneert of voor afhalen ter beschikking stelt. Eventuele kosten in verband met, beschadiging, tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde en noodzakelijke kosten voor reiniging (behoudens normale reiniging van glaswerk, serviesgoed en bestek) en reparatie zijn voor uw rekening.

6. Wij controleren het gehuurde direct na retournering. U mag hierbij aanwezig zijn.

7. U bent over de hele overeengekomen huurperiode de huurprijs verschuldigd. Deze huurperiode gaat in zodra het gehuurde:

a. voor afhalen gereed staat, als u het gehuurde ophaal

b. bij u wordt afgeleverd, als wij het gehuurde bij u afleveren.

De huurperiode eindigt op het moment dat wij het gehuurde inclusief alle bijbehorende onderdelen e.d. retour hebben ontvangen. Te laat ophalen of eerder retourneren van het gehuurde door u heeft geen invloed op de overeengekomen huurperiode en huurprijs.

8. Als wij het gehuurde bij u bezorgen, vallen vertragingen die ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde onder de huurperiode als de vertragingen te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor uw risico komen. Deze vertragingen leiden niet tot een latere aanvang van de huurperiode.

9. De huurperiode wordt verlengd met iedere aan u toe te rekenen vertraging in de teruggave van het gehuurde. De huurperiode omvat ook de tijd die gemoeid is met reparaties, reiniging e.d. van het gehuurde als gevolg van uw nalatigheid. Wij kunnen van u betaling vragen van de over de verlenging verschuldigde huurprijs en een vergoeding van alle door de vertraging geleden schade.

10. Als u het gehuurde – om welke reden dan ook – niet aan ons retourneert, bent u verplicht al onze hierdoor geleden schade te vergoeden, waaronder de actuele waarde van het gehuurde en de gederfde winst.

11. Wij mogen alle voor uw rekening komende kosten en schade verrekenen met de waarborgsom.

12. Het gehuurde blijft altijd ons eigendom. U mag het gehuurde niet onderverhuren of derden rechten geven op het gehuurde of wijzigingen op/aan het gehuurde aanbrengen zonder onze schriftelijke toestemming. Ook mag u het gehuurde niet aan derden in gebruik geven, tenzij de zaken hiervoor bestemd zijn, zoals gebruik van glaswerk door uw gasten. U voorkomt dat u bij derden de verwachting of indruk wekt, dat u wel meer bevoegdheden heeft met betrekking tot het gehuurde.

 

Artikel 8: Klachten

1. Alle klachten over onze dienstverlening en de hierbij geleverde zaken meldt u direct na ontdekking en nog tijdens de uitvoering van de dienstverlening aan ons, zodat wij deze klachten – indien mogelijk – kunnen verhelpen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico.

2. Klachten die u pas naderhand kunt constateren, meldt u uiterlijk binnen 14 dagen na levering van de diensten schriftelijk aan ons.

3. U controleert los geleverde zaken direct na ontvangst en meldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, fouten, afwijkingen in aantallen e.d. op de vrachtbrief/begeleidende bon. Bij gebreke van een vrachtbrief/begeleidende bon meldt u deze klachten binnen 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk aan ons.

4. Dergelijke klachten over bederfelijke zaken meldt u binnen 24 uur na levering.

5. Meldt u voornoemde klachten niet tijdig? Dan worden de zaken geacht in goede staat door u te zijn ontvangen en conform de overeenkomst te zijn.

6. Overige klachten over de geleverde zaken meldt u direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de toepasselijke garantie- of houdbaarheidstermijn – schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico. Wordt er geen houdbaarheidstermijn op/bij de bederfelijke zaken vermeld en komen wij geen houdbaarheidstermijn overeen? Dan geldt de in de branche voor deze zaken gebruikelijke houdbaarheidstermijn.

7. Meldt u een klacht niet tijdig? Dan kunt u geen beroep doen op een overeengekomen garantie- of houdbaarheidstermijn.

8. Klachten schorten uw betalingsverplichting niet op.

9. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.

10. U stelt ons in staat de klacht te onderzoeken en geeft ons alle hiervoor relevante informatie. Is voor het onderzoek retourzending noodzakelijk of moeten wij de klacht ter plaatse onderzoeken? Dan is dit voor uw rekening, tenzij uw klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. U draagt altijd het verzend-/transportrisico.

11. Geen klachten zijn mogelijk over:

a. onvolkomenheden in/eigenschappen van zaken die inherent zijn aan de aard van de ingrediënten/grondstoffen waaruit de zaken vervaardigd zijn;

b. in de branche geaccepteerde kleine – onderlinge – afwijkingen wat betreft opgegeven hoeveelheden, afmetingen, gewichten e.d.;

c. geur-, kleur-, smaak- of andere verschillen door een gewijzigde receptuur van dranken of voedselproducten;

d. zaken die na ontvangst door u van aard of samenstelling zijn veranderd of geheel/gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

12. Bij een terechte klacht hebben wij (voor zover dit mogelijk is) de keuze uit kosteloze vervanging van de zaken, het alsnog – kosteloos en op de juiste wijze – uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening dan wel een terugbetaling van/korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Als er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
13. Bent u een consument? Dan mag u altijd kiezen voor kosteloze vervanging van de zaken of het alsnog – kosteloos en op de juiste wijze – uitvoeren van de dienstverlening, tenzij dit praktisch niet (meer) mogelijk is of in redelijkheid niet van ons kan worden gevraagd. In dit laatste geval mag u de overeenkomst – door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs/vergoeding vragen.


Artikel 9: Garanties

1. Wij leveren de overeengekomen zaken en diensten naar behoren en conform de in onze branche geldende normen, maar geven geen verdere garantie dan wij uitdrukkelijk met u overeenkomen.

2. Wij staan tijdens de houdbaarheids- of garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

3. Wilt u de zaken gebruiken voor een ander doel of op een andere wijze dan het gebruikelijke doel/de gebruikelijke wijze? Dan garanderen wij alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn als wij dat schriftelijk aan u bevestigen.

4. U kunt geen beroep doen op de garantie zolang u de voor de zaken of diensten overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.

5. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Buiten de uitdrukkelijk met u overeengekomen of door ons gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

2. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en geleden verlies, vertragingsschade, personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. U neemt alle noodzakelijke maatregelen om de schade te voorkomen of beperken.

4. Als wij aansprakelijk zijn, is onze schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Komt het niet tot een uitkering of valt de schade niet onder een door ons gesloten verzekering? Dan is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken/diensten.

5. Al uw aanspraken op een vergoeding van geleden schade verjaren in ieder geval 6 maanden nadat u bekend bent met/had kunnen zijn met de door u geleden schade en ons dus hiervoor had kunnen aanspreken.

6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten een termijn van 1 jaar.

7. Wij zijn niet aansprakelijk – en u kunt geen beroep doen op de toepasselijke houdbaarheid of garantie – als de schade ontstaat:

a. door ongebruikelijke/onvoorziene (allergische) reacties van u of uw gasten op geleverde dranken en voedselproducten, waarmee wij in redelijkheid geen rekening konden of hoefden (te) houden;

b. aan of door uw voertuigen of voertuigen van uw gasten/derden die zich op ons (parkeer)terrein bevinden;

c. aan of door kledingstukken/overige eigendommen van u of uw gasten op onze locatie, bijvoorbeeld verlies, vermissing of diefstal van kledingstukken uit onze garderobe;

d. als direct/indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van u of uw gasten, zoals het overtreden van de geldende huisregels;

e. door of als gevolg van uw ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens ons verstrekte instructies, adviezen, aanwijzingen e.d. wat betreft gebruik, bewaren, opwarmen, houdbaarheid e.d. van geleverde zaken, bijvoorbeeld voedselproducten;

f. fouten in of onvolledigheid van de door/namens u aan ons gegeven informatie;

g. of als gevolg van een keuze van u die afwijkt van ons advies of wat gebruikelijk is;

h. of doordat door/namens u wijzigingen/bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

8. In de in het vorige lid genoemde situaties bent u volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart u ons voor aanspraken van derden.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid of als de beperkingen in strijd zijn met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Alleen in deze gevallen vrijwaren wij u voor aanspraken van derden.

 

Artikel 11: Betaling

1. Wij mogen altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling aan u vragen.

2. Tenzij wij anders overeenkomen, vindt betaling van (het restant van de vergoeding voor) geleverde diensten/zaken contant bij levering plaats. Leveren wij op uw locatie? Dan vindt betaling in ieder geval plaats voordat wij uw locatie verlaten.

3. Komen wij met u betaling na ontvangst van de factuur overeen? Dan betaalt u binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij wij anders overeenkomen. Daarbij staat de juistheid van de factuur vast als u niet binnen deze betaaltermijn bezwaar maakt.

4. Heeft u binnen de betaaltermijn niet (volledig) betaald? Dan bent u aan ons een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand rekenen wij daarbij als volle maand. Wat betekent deze cumulatieve maandrente? In de eerste maand na het verstrijken van de betaaltermijn berekenen wij de rente over de hoofdsom. In iedere daaropvolgende maand dat u niet betaalt, berekenen wij de rente over de hoofdsom vermeerderd met de al in de voorgaande maand(en) opgebouwde rente.

5. Bij consumenten berekenen wij een vertragingsrente van 6% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.

6. Als uw betaling na aanmaning alsnog uitblijft, mogen wij u bovendien buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van
€ 40,00.

7. Aan consumenten geven wij bij aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van deze aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan zijn de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:

a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

8. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mogen wij de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
9. Blijft uw betaling uit? Dan mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat u alsnog betaalt of ons hiervoor een deugdelijke zekerheid geeft. Wij hebben dit opschortingsrecht al voordat u in verzuim bent met uw betaling, als wij dan al gegronde redenen hebben om aan uw kredietwaardigheid te twijfelen.

10. Ontvangen betalingen brengen wij eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en hierna op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij u bij de betaling schriftelijk meldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

11. U mag onze vorderingen niet verrekenen met tegenvorderingen die u op ons meent te hebben. Dit geldt ook als u (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

12. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.

 

Artikel 12: Overmacht

1. Als wij jegens u tekortschieten in het nakomen van onze contractuele verplichtingen, kan ons dit niet worden toegerekend als er sprake is van overmacht.

2. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht aan onze zijde:

a. oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen of dreiging van deze/vergelijkbare omstandigheden;

b. verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;

c. bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, cybercriminaliteit, stakingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d.;

d. door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import- en export belemmerende maatregelen, een (tijdelijk) gebrek aan de benodigde ingrediënten/materialen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen;

e. het verloren gaan of beschadigd/defect raken van te huren zaken op een zodanig tijdstip dat wij deze in redelijkheid niet kunnen hebben vervangen/hersteld bij aanvang van de huurperiode.

3. Bij overmacht mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of onze leveringen aanpassen/voor een redelijke termijn opschorten. Wij hoeven dan geen schadevergoeding aan u te betalen.

4. Treedt de overmachtssituatie in nadat wij de overeenkomst al gedeeltelijk hebben uitgevoerd? Dan hebben wij wel recht op vergoeding van de al uitgevoerde leveringen.

 

Artikel 13: Annulering

1. Tenzij wij anders overeenkomen, kunt u maximaal 10% van het opgegeven aantal gasten tot 7 dagen voor de overeengekomen datum van uitvoering kosteloos wijzigen. Bij latere wijzigingen of bij wijzigingen van meer dan 10% van de gasten mogen wij u meerkosten of annuleringskosten berekenen. Bij een vermeerdering van het aantal gasten, mogen wij u de hiermee gemoeide meerkosten in rekening brengen. Betreft het een annulering van een aantal gasten, dan gaan wij pro rato uit van de in lid 2 genoemde annuleringsvergoedingen die gelden bij annulering van de opdracht. Overstijgt onze schade deze annuleringsvergoedingen? Dan mogen wij u deze schade in rekening brengen.

2. U kunt de opdracht alleen schriftelijk annuleren. Tenzij wij anders overeenkomen, bent u bij annulering de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a. annulering tot 6 maanden voor de overeengekomen datum van uitvoering is kosteloos;

b. bij annulering tussen 6 maanden en 14 dagen voor de datum van uitvoering berekenen wij 35% van de overeengekomen vergoeding;

c. bij annulering tussen 14 dagen en 7 dagen voor de datum van uitvoering berekenen wij 60% van de overeengekomen vergoeding;

d. bij annulering tussen 7 dagen en 1 dag voor de datum van uitvoering berekenen wij 85% van de overeengekomen vergoeding;

e. bij annulering binnen 1 dag voor de uitvoering bent u de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd.

3. Annuleert u een deel van de overeengekomen bestelling/prestatie? Dan gelden de in lid 2 genoemde annuleringsvergoedingen pro rato, tenzij onze schade deze vergoeding overstijgt. Wij mogen dan de volledige schade aan u doorberekenen.

4. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden die uit de annulering voortvloeien.

5. Wij mogen de verschuldigde annulerings- of schadevergoeding verrekenen met alle door u betaalde bedragen en uw eventuele tegenvorderingen.


Artikel 14: Ontbinding

1. Wij mogen de overeenkomst per direct – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – geheel of gedeeltelijk ontbinden als:

a. een gepland(e) bijeenkomst/evenement een ander karakter blijkt te hebben dan wij op basis van uw informatie mochten verwachten en wij de opdracht niet hadden aangenomen als u ons direct correct/volledig geïnformeerd had, bijvoorbeeld bij illegale activiteiten;

b. de inhoud van uw opdracht in strijd blijkt te zijn met wet- en regelgeving, met een van overheidswege gegeven beschikking/verbod of met onze goede naam/belangen;

c. wij de diensten/zaken niet op de overeengekomen wijze aan u kunnen leveren en de oorzaak hiervan in uw risicosfeer ligt;

d. – na overleg met bevoegd gezag – gegronde vrees bestaat voor verstoring van de openbare orde.

2. Een ontbinding als bedoeld in lid 1 geeft u geen recht op een vergoeding van uw eventuele schade, rente of kosten. Ook tast dit ons recht niet aan op vergoeding van onze kosten, schade en winstderving. Hebben wij de overeenkomst bij ontbinding al gedeeltelijk uitgevoerd? Dan hebben wij in ieder geval recht op vergoeding van de al geleverde zaken/diensten. Tenzij voor deze zaken/diensten concrete (stuks-)prijzen gelden, mogen wij onze vergoeding hiervoor naar evenredigheid berekenen.

3. Wij mogen de overeenkomst ook altijd – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden op het tijdstip waarop u:

a. in staat van faillissement wordt verklaard of hiervoor een aanvraag is gedaan;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) uw vermogen verliest.

4. U informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht – bevoegde rechter

1. Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) sluiten wij uit.

3. Wij leggen geschillen voor aan de rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats. Daarnaast behouden wij ook altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in uw vestigings- of woonplaats.

4. Als consument mag u altijd kiezen voor de wettelijk bevoegde rechter, ook als wij voor een andere rechter kiezen. U informeert ons dan binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding over uw keuze.

5. Indien u gevestigd/woonachtig bent buiten Nederland, mogen wij het geschil ook voorleggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar u gevestigd bent/woont.

 

Datum: 3 juni 2024