Algemene voorwaarden

Inschrijfnummer K.v.K. voor Noord West Holland: 57536848(AS 136-11)

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop – waaronder mede begrepen het leveren van een cateringservice – alsmede op alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van horeca-activiteiten, waaronder mede – doch niet uitsluitend – begrepen het ter beschikking stellen van zaalruimte, het verzorgen van feesten en partijen, het in verhuur geven van zaken van WK-Catering, gevestigd te Purmerend, hierna te noemen “de gebruiker”.

2. De koper c.q. de opdrachtgever c.q. de huurder zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.

3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:
a. horeca inventaris waaronder – doch niet uitsluitend – begrepen tafels, stoelen, (glas)servies, bestek, parasols, barbecues etc. die door de gebruiker aan de wederpartij ter beschikking wordt gesteld dan wel aan de wederpartij wordt verhuurd;
b. alle krachtens een overeenkomst tot verkoop te leveren dranken en spijzen;
c. de ter beschikking te stellen zaalruimte;
d. de eventueel ter beschikking te stellen c.q. de door de wederpartij te gebruiken faciliteiten, aankleding, accessoires e.d..

6. Onder “prestatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan het verrichten van horecawerkzaamheden c.q. het leveren van horecadiensten.

7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen c.q. deelbestellingen en/of deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.

9. Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door de gebruiker gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan de gebruiker een opdracht verstrekt c.q. een bestelling plaatst, is de gebruiker eerst aan deze opdracht c.q. bestelling gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

3. De gebruiker is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra de gebruiker – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven

1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- en tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals reiskosten, transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is de gebruiker gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.

5. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen c.q. nieuwe opdrachten.

6. Getoonde en/of verstrekte proefspijzen, modellen en opgaven van kleuren, afmetingen, hoeveelheden, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

7. De gebruiker heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

8.
a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijs- en tariefwijzigingen bij de door de gebruiker ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van zaken is de gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijzen c.q. tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

b. Bij prijs- c.q. tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- c.q. tariefwijziging aan de gebruiker heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag de gebruiker er vanuit gaan dat de consument met de prijs- c.q. tariefwijziging heeft ingestemd.

Artikel 4: Inschakeling derden

1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de gebruiker.

2. Ingeval de opdracht met zich meebrengt dat de gebruiker met meerdere door de wederpartij aangestelde derden dient samen te werken, zal de wederpartij een hoofdverantwoordelijke onder hen aanstellen en een onderlinge taakverdeling bepalen. Een en ander geschiedt in overleg met en na instemming van de gebruiker.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij en zijn gasten zijn verplicht zich te gedragen overeenkomstig de door de gebruiker verstrekte c.q. op andere wijze kenbaar gemaakte huisregels van het bedrijf van de gebruiker. De gebruiker kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk (kleding e.d.) van de wederpartij en zijn gasten. De wederpartij en zijn gasten dienen bij overtreding van de huisregels of bij ander ongewenst gedrag op eerste verzoek van de gebruiker het pand van de gebruiker te verlaten.

2. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en inlichtingen, tijdig op de door de gebruiker gewenste wijze aan de gebruiker ter beschikking stelt;
b. eventuele door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
c. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke medewerking aan de gebruiker verleend.

3. Bij het uitvoeren van de overeenkomst door de gebruiker, op een door de wederpartij aangewezen locatie – anders dan bij de gebruiker – dient de wederpartij er bovendien voor te zorgen dat:
a. de gebruiker op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de ruimte c.q. de locatie waar de overeenkomst zal worden uitgevoerd. Deze ruimte c.q. locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
b. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat de gebruiker hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
c. de ruimte c.q. de locatie waar de overeenkomst zal worden uitgevoerd in zodanige staat is dat de gebruiker ongehinderd zijn werkzaamheden kan verrichten c.q. voortzetten;
d. de gebruiker in de ruimte c.q. op de locatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij;
e. op de locatie waar de overeenkomst zal worden uitgevoerd een ruimte beschikbaar is waar de zaken, hulpmiddelen en/of eigendommen van de gebruiker opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken, hulpmiddelen en/of eigendommen kan plaatsvinden;
f. de ruimte c.q. de locatie, waar de overeenkomst wordt uitgevoerd, in overeenstemming is met daaraan door de gebruiker gestelde eisen betreffende tempera­tuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, beveiliging, toezicht e.d.;
g. in de ruimte c.q. op de locatie de door de gebruiker en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden.

4. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens en inlichtingen juist en volledig zijn en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens en inlichtingen.

5. De gebruiker zal de door de wederpartij verstrekte gegevens en inlichtingen vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van de gebruiker om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

1. De overeengekomen datum c.q. data waarop de prestatie en/of de zaken dienen te worden geleverd zal c.q. zullen door de gebruiker – behoudens overmachtsituaties – strikt worden nageleefd.

2. De gebruiker is verplicht de overeengekomen zaken ter beschikking te stellen c.q. te leveren in de overeengekomen hoeveelheden en van de kwaliteit en hoedanigheid als overeengekomen, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van de gebruiker.
3. Indien de overeengekomen levering echter wordt vertraagd doordat:
a. de gebruiker niet tijdig alle noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen van de wederpartij heeft ontvangen;
b. de gebruiker niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft de gebruiker recht op een zodanige verlenging van de leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is hij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade bij de wederpartij in rekening te brengen.

4. De gebruiker draagt er zorg voor dat het aantal in te zetten personeelsleden is afgestemd op het overeengekomen aantal gasten dat ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst aanwezig zal zijn en dat deze personeelsleden beschikken over voldoende vaardigheden en kennis om de overeenkomst uit te voeren.

5. Bij het uitvoeren van de overeenkomst – waaronder de cateringactiviteiten – op een door de wederpartij aangewezen locatie, zal de gebruiker tijdig aanwezig zijn om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen.

6. De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd, zal de gebruiker met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. De gebruiker zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft de gebruiker in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door hem geleverde prestatie en/of zaken.

8. Alle onkosten welke door de gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenge­komen.

Artikel 7: Huur en verhuur

1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst inzake de verhuur van roerende zaken c.q. iedere overeenkomst die ziet op het door de gebruiker aan de wederpartij gedurende een bepaalde periode ter beschikking stellen van roerende zaken.

2. Onder “het gehuurde” wordt in dit artikel verstaan de zaken genoemd in artikel 1 lid 5, sub a van deze algemene voorwaarden.

3. De gebruiker is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die de wederpartij vóór ingang van de huurperiode aan de gebruiker dient te voldoen.

4. Indien overeengekomen is dat de wederpartij zelf zorg dient te dragen voor het ophalen van het gehuurde, dient hij het gehuurde bij ontvangst op gebreken, beschadigingen e.d. te controleren. Eventuele gebreken, beschadigingen e.d. dient de wederpartij vóór het meenemen aan de gebruiker te melden, bij gebreke waarvan het gehuurde geacht wordt zonder gebreken en in onbeschadigde staat aan de wederpartij te zijn meegegeven.

5. De wederpartij is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade evenals voor verlies en diefstal. Schade, verlies en/of diefstal dient direct na ontstaan c.q. constatering aan de gebruiker te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.

6. Herstel van schade en/of defecten c.q. het vervangen van kapotte onderdelen mag alleen worden uitgevoerd door de gebruiker of – na diens uitdrukkelijke toestemming – op aanwijzing van de gebruiker.

7. Na afloop van de huurperiode dient de wederpartij het gehuurde in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond en in de emballage waarin het is aangeleverd bij de gebruiker af te leveren c.q. aan de gebruiker ter beschikking te stellen.

8. De gebruiker zal het gehuurde na ontvangst direct inspecteren. De wederpartij heeft het recht om bij deze inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde evenals noodzakelijke kosten voor reiniging en reparatie, komen voor rekening van de wederpartij.

9. Indien partijen zijn overeengekomen dat de gebruiker het gehuurde bij de wederpartij aflevert, worden vertragingen ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde, welke te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor rekening en risico van de wederpartij komen, evenals de tijd die gemoeid is met reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de wederpartij, eveneens onder de huurperiode begrepen.

10. Voor iedere vertraging in de teruggave van het gehuurde na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de wederpartij een in redelijkheid door de gebruiker te bepalen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van de gebruiker op volledige schadevergoeding waaronder een vergoeding voor de kosten van de inhuur van vervangende zaken.

11. Indien de wederpartij het gehuurde – om welke reden dan ook – niet retourneert aan de gebruiker, is de wederpartij verplicht alle hierdoor geleden schade van de gebruiker te vergoeden, waaronder de nieuwwaarde van het gehuurde, de kosten van de inhuur van vervangende zaken en de gederfde winst.

12. Het gehuurde blijft altijd eigendom van de gebruiker. Het is de wederpartij niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, aan derden in gebruik te geven, derden rechten te verstrekken op het gehuurde of wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker. De wederpartij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt, dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

13. Indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde – daaronder begrepen fiscaal bodembeslag – of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal geschieden, dient de wederpartij dit onverwijld aan de gebruiker te melden en de beslaglegger direct te informeren dat het gehuurde eigendom is van de gebruiker.

14. De gebruiker is gerechtigd alle voor rekening van de wederpartij komende kosten en schade, voor zover dit mogelijk is, te verrekenen met de van de wederpartij ontvangen waarborgsom.

Artikel 8: Klachten

1. De wederpartij is verplicht klachten over de geleverde prestatie direct na constatering aan de gebruiker te melden, zodat de gebruiker in staat wordt gesteld de klachten te verhelpen. Klachten dienen vervolgens schriftelijk door de wederpartij aan de gebruiker bevestigd te worden.

2. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon, bij het ontbreken waarvan de wederpartij de klachten schriftelijk aan de gebruiker dient te melden.

3. Voor bederfelijke zaken c.q. zaken met een beperkte houdbaarheidstermijn geldt bovendien dat de wederpartij alle zichtbare tekortkomingen c.q. onjuistheden, afwijkingen in hoeveelheden en/of soort of overige klachten altijd binnen 24 uur na levering aan de gebruiker dient te melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.

4. Overige klachten ten aanzien van de bederfelijke zaken c.q. zaken met een beperkte houdbaarheidstermijn dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de toepasselijke houdbaarheidstermijn – aan de gebruiker te worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.

5. Overige klachten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst dienen eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering van de zaken c.q. de prestatie- schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld.

6. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en wordt de prestatie geacht aan de overeenkomst te beantwoorden. Alsdan is geen beroep mogelijk op de toepasselijke houdbaarheid c.q. de overeengekomen garantie.

7. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

8. Lid 7 van dit artikel geldt niet voor de consument.

9. De wederpartij dient de gebruiker in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan de gebruiker te verstrekken.

10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van geur- en smaakverschillen al dan niet als gevolg van een gewijzigde receptuur van voedselproducten.

Artikel 9: Garanties

1. De gebruiker zal er voor zorgen dat de te leveren prestatie en/of zaken naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden geleverd maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

2. De gebruiker staat gedurende de houdbaarheidstermijn c.q. gedurende de overeengekomen garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

3. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen zal de gebruiker – voor zover dit nog mogelijk is – kosteloos zorg dragen voor vervanging van de geleverde zaken c.q. het alsnog leveren van de overeengekomen prestatie c.q. voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs. Een en ander ter keuze van de gebruiker. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door de gebruiker gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de gebruiker slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4. Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van de gebruiker niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken c.q. de geleverde prestatie.

5. De wederpartij dient de gebruiker uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

7. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke houdbaarheid c.q. garantie, noch de gebruiker op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
a. als gevolg van ongebruikelijke (allergische) reacties die verband houden met het nuttigen van door de gebruiker bereide of geserveerde spijzen en dranken;
b. aan of met voertuigen van de wederpartij, zijn gasten en/of derden die zich op het terrein van de gebruiker bevinden;
c. als gevolg van verlies, vermissing, diefstal etc. van c.q. aan overige eigendommen van de wederpartij en/of zijn gasten;
d. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of gebruik in strijd met de door of namens de gebruiker verstrekte instructies en aanwijzingen met betrekking tot bijvoorbeeld opslag, bewaring en houdbaarheid;
e. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte gegevens of inlichtingen;
f. als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad – waaronder overtreding van huisregels – begaan door de wederpartij en/of zijn gasten evenals voor alle schade veroorzaakt door enig dier waarvan wederpartij en/of zijn gasten houder is c.q. zijn of welk dier onder zijn c.q. hun toezicht staat.

8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 7 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 11: Betaling

1. De wederpartij dient bij zijn vertrek of – indien de gebruiker zijn prestatie op een door de wederpartij aangewezen locatie levert – bij vertrek van de gebruiker, contant te betalen voor de geleverde prestatie. Indien op rekening wordt geleverd, dient betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

2. De gebruiker is te allen tijde bevoegd om ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij (gedeeltelijke) vooruitbeta­ling of enige andere zekerheid te verlangen, alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, is de gebruiker bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.

6. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is de gebruiker gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.

7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is de gebruiker gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

8. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

9. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door de gebruiker ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.
a. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van de gebruiker te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op de gebruiker. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Artikel 12: Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de gebruiker.

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, natuurverschijnselen, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.

4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment na te komen.

Artikel 13: Annulering

1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, kan het door de wederpartij opgegeven aantal gasten tot 7 dagen voor de overeengekomen datum van uitvoering kosteloos worden gewijzigd, indien dit niet meer dan 10% van het oorspronkelijke aantal betreft. Bij wijzigingen van meer dan 10% is de gebruiker gerechtigd kosten hiervoor in rekening te brengen. Bij een vermindering van het aantal gasten kan de gebruiker pro rata uitgaan van de hierna genoemde annuleringspercentages dan wel de werkelijk geleden en/of te lijden schade. Bij een vermeerdering van het aantal gasten kan de gebruiker meerkosten bij de wederpartij in rekening brengen.

2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk bij aangetekend schrijven en indien hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde vergoedingen aan de gebruiker te betalen:
a. bij annulering tot 6 maanden voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst is de wederpartij geen vergoeding verschuldigd;
b. bij annulering tot 14 dagen voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst: 35% van de overeengekomen prijs;
c. bij annulering tot 7 dagen voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst: 60% van de overeengekomen prijs;
d. bij annulering tot één dag voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst: 85% van de overeengekomen prijs;
e. bij annulering op de dag van uitvoering van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen prijs.

3. Indien niet alle overeengekomen prestaties worden geannuleerd, zijn op de geannuleerde prestaties voornoemde vergoedingen pro rata van toepassing.

4. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal de gebruiker vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

5. De gebruiker is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

6. De gebruiker is bevoegd een overeenkomst te annuleren indien er aanwijzingen bestaan dat de te houden bijeenkomst c.q. het te houden het feest een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van de door de wederpartij verstrekte gegevens en/of inlichtingen of op grond van de hoedanigheid van de wederpartij en/of zijn gasten dat de gebruiker de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien hij van het werkelijke karakter op de hoogte was geweest. De gebruiker is in geen geval jegens de wederpartij en/of derden gehouden tot vergoeding van schade.

7. Indien de gebruiker van de in lid 6 bepaalde bevoegdheid gebruik maakt nadat de betreffende bijeenkomst c.q. het betreffende feest begonnen is, is de wederpartij gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip geleverde prestatie, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor de reeds geleverde prestatie wordt in voorkomend geval naar evenredigheid berekend.

Artikel 14: Ontbinding

1. Indien het niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie geheel of gedeeltelijk aan de wederpartij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn.

2. De gebruiker behoudt zich te allen tijde het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien:
a. de inhoud in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling;
b. na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde bestaat;
c. de inhoud in strijd is met de goede naam of de belangen van de gebruiker.

3. Maakt de gebruiker van de bevoegdheid tot ontbinding gebruik, dan zal de gebruiker tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.

4. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

5. Het in lid 4 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

6. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 15: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, zij het dat de gebruiker altijd de be­voegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de gebruiker. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de gebruiker schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.

4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 16 juli 2010

Contactgegevens

WK Catering
Impuls 61
1446 WC Purmerend

Telefoon: 0299 – 601 200
Fax: 0299 – 476 061
E-mail: info@wkcatering.nl
KvK: 57536848
BTW: 8050.80.260.B01

 

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag: 07:00 – 19:00
Zaterdag en zondag geopend voor al uw buffeten en salades.